#แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบจ.นครสวรรค์ ประชุมฝ่ายบริหาร อบจ . คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) รองรับการเติบโตในอนาคต

เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกองทุกกอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นคณะกรรมการจัดทถแผนอัตรากำลัง โดยในที่ประชุมมีการหารือ ในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1.ติดตามสถานการณ์ของแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา โดยกองการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำสรุปผลคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวมาให้ที่ประชุมทราบ ตั้งแต่เปิดแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดให้เข้าชมฟรีจนถึงปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมบึงบอระเพ็ดแล้วกว่าหมื่นคน และจะยังเปิดให้บริการต่อไปอีก

2.ความคืบหน้าของการเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุข กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครสวรรค์ ได้ดำเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มายัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันจำนวน รพ.สต.ที่รับการถ่ายโอนฯ ทั้งหมด 101 แห่ง (จากจำนวน 190 แห่ง) พร้อมทั้งตรวจสอบอัตรากำลัวที่จะย้ายตามมา อัตรากำลังที่ต้องจัดหาเพิ่มเพื่อรองรับการถ่ายโอน รพ.สต. ทั้งหมด 190 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำลังดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) และรอตอบรับกลับภายในสัปดาห์นี้

3.และประเด็นอื่น ๆ โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

1.เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และพนักงานจ้างเพิ่ม ให้ทุกกองสำรวจความต้องการตามความจำเป็น แล้วมานำเสนอ

2.เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย ส่วนราชการภายในสังกัด องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้ทุกกองดูปริมาณงาน ดูความขาดแคลนที่สมควรจัดตั้งฝ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อจะนำมาพิจารณาต่อไป
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.


////

Related posts