#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000,000 บาท จากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย หลวงปู่แหวน “สุจิณโณ”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000,000 บาท จากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย หลวงปู่แหวน “สุจิณโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ผู้แทนมอบโดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมรับมอบโดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. , คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , คุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ โถงชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts