พิธีเปิดหน่วยสุขศึกษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยสุขศึกษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : NCDs Education unit

โดยมี รศ.ดร.พญ.เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล หัวหน้าหน่วยสุขศึกษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมในพิธีเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการดูแล รวมถึงให้บริการตรวจเท้า ตรวจตาและคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมภายในหน่วยสุขศึกษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : NCDs Education unit ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/fA40N

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts