อำเภอดอยสะเก็ดจัดงานซะป๊ะของดีมีกิจกรรมมากมาย

นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ดได้เปิดเผยว่า อำเภอดอยสะเก็ดเป็นหนึ่งใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 14 ตำบล 112 หมู่บ้าน เทศบาลตำบลมี 13 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบลมี 1 แห่ง มีประชากรประมาณ 77,882 คน ประกอบไปด้วยหลากหลายชาติพันธุ์ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อำเภอดอยสะเก็ดมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่หลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนดอยสะเก็ดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาว อำเภอดอยสะเก็ดจึงได้กำหนดจัดงาน ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีอำเภอดอยสะเก็ด ให้เป็นรู้จักแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อช่องทางการตลาด และส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ด ข่าวคืบหน้าจะนำเสนอต่อไป

Related posts