###ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จับมือเทศบาลนครนครสวรรค์ สพม.นครสววรค์ สพม.อุทัยธานี-ชัยนาท และอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการ ECI Center ต่อ ปี 2567###

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา Education & Community Improvement Center : ECI Center มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีลงนาม ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

และยังได้รับเกียรติจาก นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุทัยธานี ชัยนาท
นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
นายอาทิตย์ แสนงาม ผู้อำนวยการส่วนงานการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์
กล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนาม

และในช่วงพิธีการประธานในพิธี พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ผู้บริหารส่วนงานการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมทั้งในที่ประชุม อันประกอบไปด้วยท่านผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 49 โรงเรียนและผู้ติดตาม ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

Related posts