รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีอำเภอฝาง ประจำปี 2567

วันที่  (12 ม.ค. 67) เวลา 18.00 น. ที่ สนามกีฬากลางอำเภอฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีอำเภอฝาง ประจำปี 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฝาง เขต 1 กำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอฝาง เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคัก

โดยอำเภอฝาง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอฝาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอฝาง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานความก้าวหน้าของส่วนราชการการออกร้านของแต่ละหน่วยงาน การส่งเสริมการกีฬา วัฒนธรรมประเพณี และสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านบันเทิง เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ ได้ศึกษาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตน รวมทั้งเพื่อเป็นการจัดการรายได้ให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอฝางนำไปสนับสนุนช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ ของท้องถิ่น โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 มกราคม 2567

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การประกวดการออกร้านนิทรรศการและแสดงสินค้า OTOP ,การประกวดนางงาม “ธิดาลุ่มน้ำฝาง” , การประกวดร้องเพลงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , การแสดง To be number one และการประกวดรำวงย้อนยุค , การจัดกิจกรรมการแสดงจากสภาวัฒนธรรมอำเภอฝางและตำบลต่างๆ , การจัดกิจกรรมมัจฉาพาโชคของอำเภอ ร่วมกับส่วนราชการและกิ่งกาชาดอำเภอฝาง รวมถึงมีการแสดงมหรสพอีกมากมาย โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและผู้เข้าเที่ยวชมงาน ได้ร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้ง 10 วันเต็ม
*****************


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
12 มกราคม 2567

Related posts