อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนบ้านหนองครก “สานไอรัก สายน้ำอุ่น” ครั้งที่ 2

อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว น้ำพุร้อนบ้านหนองครก “สานไอรัก สายน้ำอุ่น” ครั้งที่ 2 บ้านหนองครก ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในนามผู้รับผิดชอบพื้นที่โครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามคำเชิญขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นางพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่นพื้นที่อำเภอพร้าว ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ธนาคาร ธุรกิจเอกชน พื้นที่อำเภอพร้าว ผู้แทนสถาบันการศึกษา นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ น้ำพุร้อนหนองครก บ้านหนองครก ตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566

น้ำพุร้อนบ้านหนองครก ตั้งอยู่ที่ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ มีธรรมชาติของขุนเขาล้อมรอบสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น่าสนใจ ซึ่งน้ำพุร้อนบ้านหนองครกจะมีอุณหภูมิประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพิจารณางบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้พัฒนาพื้นที่บ่ออาบน้ำแร่ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทันสมัย ไว้บริการนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Related posts