เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมบริหารธุรกิจ มช. จัดทำแผนการตลาด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสรัลรัศมิ์ ธัญญวัฒโนทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย ประธาน​กรรมการบริหารหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกันเป็นประธานในการมอบรางวัลและปิดโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาการตลาดสำหรับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต M.B.A ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการตัดสินและจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในการจัดทำแผนพัฒนาการตลาดสำหรับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำหรับโครงการดังกล่าว นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่าโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการสร้างสรรค์ในมุมมองเชิงการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลการตัดสินปรากฏว่า นักศึกษากลุ่มที่ 1 ได้รับเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 4,000 บาท และกลุ่มที่ 2-3 ได้รับเงินรางวัลรองชนะเลิศเท่ากันจำนวนกลุ่มละ 2,500 บาท

Related posts