พยาบาลแม่โจ้ รุ่นที่ 1 รับมอบหมวก เข็ม เลื่อนชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล วันแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษาพยาบาล ”งามสง่า จิตอาสา อดทน สู้งาน“

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นพิธีสำคัญของวิชาชีพพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 (นักศึกษารุ่นแรก) เข้าร่วมพิธีรับหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล จำนวน 53 คน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติจากสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติ และผู้ปกครองนักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมงานแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม E103 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร

พิธีดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าสู่วิชาชีพ ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ เนื่องจาก“หมวกพยาบาล”เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพ เป็นสัญลักษณ์ของเป้าหมายของพยาบาลคือ บริการสุขภาพแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นสัญลักษณ์ของคุณค่าแห่งการอุทิศตน อันเป็นอมตะของการพยาบาลในด้านความทุ่มเท ความซื่อสัตย์ สติปัญญา ความศรัทธา อ่อนน้อมถ่อมตน เมตตากรุณา เสียสละ และมีความพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ เช่นเดียวกับเข็มชั้นปีสำหรับนักศึกษา ที่แสดงถึงความสำเร็จขั้นหนึ่งในการศึกษาทางการพยาบาลแต่ละปี การเข้ารับสิ่งสำคัญเหล่านี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสุขภาพและชีวิตของมวลมนุษยชาติ รวมทั้งเตือนตนเองในการประพฤติให้เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

สำหรับ “ตะเกียงไนติงเกล” เป็นเครื่องหมายของดวงประทีปแห่งการพยาบาล มีที่มาจาก มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล สตรีชาวอังกฤษผู้ให้กำเนิดวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งได้รับสมญาว่า “นางฟ้าแห่งดวงประทีปหรือ Lady of the lamp” เนื่องจากท่านได้อุทิศชีวิตเพื่องานพยาบาล ทุ่มเทเสียสละ ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย สอดส่องดูแลยามค่ำคืนด้วยตะเกียง จึงถือกันว่าท่านได้จุดประกายแห่งความเมตตาอันเป็นดังดวงประทีปที่ช่วยขับไล่ความมืดมนและความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้เจ็บป่วยบนโลกนี้ ด้วยแสงตะเกียงจากรุ่นสู่รุ่น จนมาถึงปัจจุบัน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Related posts