SUN จัด Town Hall Meeting “Year of Change 2024”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN จัดประชุม Town Hall Meeting “Year of Change 2024” ประกาศวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปี 2567 นำโดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานที่ปรึกษาบริษัท คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้าง Team Work ที่แข็งแกร่ง หนุนธุรกิจให้เติบโต ณ ห้องประชุมไร่ตะวันหวาน (Sun Valley)

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า SUN จัดงานประชุม Town Hall Meeting “Year of Change 2024” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ รวมถึงเป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยการรักษามาตรฐานการทำงาน พัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กร และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเสริมกระบวนการทำงาน พร้อมเดินหน้าแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดรับกับความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ESG (Environment, Social, และ Governance) และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts