###สโมสรไลออนส์จังหวัดประกาศผลสอบการแข่งขันสารานุกรมไทย ###

เมื่อเวลา 10.00น. วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล ประธานเขตพื้นที่สารานุกรมไทย จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่สโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย สโมสรไลออนส์นครสวรรค์สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์สโมสรไลออนส์ปากน้ำโพนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์ และสโมสรไลออนส์บึงบอระเพ็ดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันจัดการสอบแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 มีทั้งระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจข้อสอบและประเมินผล ผลปรากฏ การแข่งขันมีดังต่อไปนี้


ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ คือ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.หนองบัว คือ เด็กชายจิรัฏฐ์. ทองรัตนะ เด็กหญิงพิชามญธุ์. เกขุนทศ. เด็กหญิงกัญญารัตน์ คมชัยภูมิ โดยมี นางอัมพรเอี่ยมสมบูรณ์ เป็นครูผู้ควบคุม รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านซับผักกาด อำเภอพยุหะคีรี คือ เด็กชายยศพล. ชำนาญพนาเด็กหญิงวรการต์. วงษ์สุวรรณ เด็กหญิงวรชญา ยิ้มเอศ โดยมี นายชวลิต กลิ่นจันทร์ ครูผู้ควบคุม รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียน ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ คือ เด็กหญิงกานพิชชา ขยันกิจ. เด็กชายปุญญพัฒน์วิริยะศาลชัย เด็กชายภูริช. แก้วชิงดวง. โดยมี นางวิสา. จันทร์ศรีและนางสุวรรณี ภัทรปัญจพร เป็นครูผู้ควบคุม. อันดับ 4 โรงเรียน อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ อำเภอตาคลี และ อันดับ 5 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) อำเภอไพศาลี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คือ เด็กหญิงคูณข้าว แน่นอุดร เด็กหญิงจิรัชญา โพธิ์ทัย โดยมี นางสาวนิอร. ไชยสุนทร และ นางสาวกมลพร. เชื้อจีน. เป็นครูผู้ควบคุม รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คือ เด็กชายกานต์นที. แตงร่ม. เด็กหญิงนรม จริยาคุณา เด็กหญิงพัสวิญาพรรณ สมพงษ์ โดยมี นางสาวฤดีมาศบุญธรรม เป็นครูผู้ควบคุม รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนนครสวรรค์ คือ เด็กหญิงโชษิตา แขวงนคร เด็กหญิงอารดา. อินทน และเด็กหญิงพัชรวรรณพรมพิทักษ์ โดยมี นางเสาวรส แขวงนคร เป็นครูผู้ควบคุม อันดับ 4 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อันดับ 5 โรงเรียนวัดหนองปลิง ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่ เกียรติคุณ เงินรางวัล คือ 3,000 2,000 และ 1,000 บาท ตามลำดับ
ซึ่งโรงเรียน ที่ได้รางวัลที่ 1 ถึงที่ 5 จะเป็นตัวแทน จังหวัดนครสวรรค์ทั้งระดับประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปแข่งขันระดับภาคต่อไป

Related posts