###สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ร่วมทุกวิทยาลัยในสังกัด จัดโครงการ “เปิดโลกกว้างเส้นทางอาชีวศึกษาสู่ปริญญาตรี (Open House IVEN 4)”###

เมื่อเวลา 9:30 น วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายสุนทรทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการ “เปิดโลกกว้างเส้นทางอาชีวศึกษาสู่ปริญญาตรี( Open House IVEN 4)” โดยมีนายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ กล่าวรายงาน

สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย นายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายสถาพรโพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นายไชยา ประพันธ์ศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารหลายวิทยาลัย

หลังพิธีเปิดเป็นการบรรยายพิเศษจาก นายศราวุธ สงวนเผ่า ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ในเรื่อง “แง่คิด มุมมอง และช่องทางการศึกษาเพื่ออนาคต ของนักศึกษาระดับ ปวส. ” ต่อด้วยการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้ความร่วมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการ” โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบการ ขึ้นเวทีร่วมเสวนา พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ และต่อด้วยการเสวนาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาต่อปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตภาคปฏิบัติการ ดีหรือไม่ อย่างไร” โดยผู้แทนศิษย์เก่าซึ่งประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพจากการศึกษา ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตภาคปฏิบัติการ ส่วนผู้เข้าฟังการบรรยายพิเศษ การเสวนา เป็น นักศึกษาระดับ ปวส 2 จากวิทยาลัยหลายแห่ง ในจังหวัด นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตรและอุทัยธานี

ต่อจากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหาร นักศึกษา ร่วมชมบูธที่แต่ละวิทยาลัยนำมาจัดแสดง เพื่อศึกษาหาความรู้และเก็บไปเป็นประสบการณ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการศึกษาต่อเพื่ออนาคตและการประกอบอาชีพต่อไป

Related posts