“นายกวิรัช-รองไพลิน”ฯพร้อมครอบครัวโตอิ้ม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสร่วมกันทอดกฐินสามัคคี

วันที่ 18 พ.ย 66 ร.ต.ต.ดร.วิรัชโตอิ้ม นายกเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกฯพร้อมครอบครัวโตอิ้ม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหางน้ำหนองแขม เป็นเจ้าภาพสร้างซุ้มประตูวัดพร้อมป้ายชื่อวัดหางน้ำหนองแขม จำนวนเงิน 1,008,000 บาท (หนึ่งล้านแปดพันบาท)
รวมยอดกฐินสามัคคีวัดหางน้ำหนองแขมปีนี้เป็นเงิน 1,759,350 บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาท)


🙏 ขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ สาธุ 🙏

Related posts