###สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชุม เตรียมจัดกิจกรรม ” คืนสู่เหย้าชาวราชภัฏ”###

เมื่อเวลา 13.30 น วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายจิระวิทย์. ศุภนันทการต์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้ดำเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระ ได้แก่
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ระเบียบวาระ ที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา และระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
สรุปผลการประชุม ในครั้งนี้ ได้แก่. ประธานขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา ขอบคุณคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมกัน จัดงานคารวะบูรพาจารย์ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 101 ปี โดย มี นายอุปถัมภ์ วิเศษศรี ได้รายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมของศิษย์เก่าและสมาชิก ส่วนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา โดยมติที่ประชุม กำหนดการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ของแต่ละเดือน. ซึ่งในเดือนต่อไปจะตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566


นอกจากนี้ มติที่ประชุม ได้เสนอให้มีการจัดงาน “คืนสู่เหย้า ชาวราชภัฏ” ในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะได้กำหนดวันเวลาที่จะจัด ในการประชุมครั้งต่อไป และที่ประชุมมีมติที่จะ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและมอบอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง โดยให้ที่ประชุม นำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป และ การจัดหารายได้คือ การจัดทัศนศึกษาเพื่อนำรายได้ เข้าสมาคมศิษย์เก่าฯต่อไป ปิดประชุมเวลา 16.30 น

Related posts