ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ Chiang Mai Performing Arts Festival โดย นายนลธวัช มะชัย Producer Chiang Mai Performing Arts Festival และ นายฉัตรชัย สุขอนันต์ Festival Coordinator Chiang Mai Performing Arts Festival ณ ห้องประชุมสะบันงา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการแสดงศิลปกรรม/ศิลปะการแสดงทุกสาขา ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 เป็นต้นไปในพื้นที่รอบเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะเริ่มจัดกิจกรรมแรก คือ เทศกาลละครใบ้ ระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2566 ที่โกดังจริงใจมาร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการบริการวิชาการ
(Memorandum of Agreement) ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ Chiang Mai Performing Arts Festival โดย นายนลธวัช มะชัย Producer Chiang Mai Performing Arts Festival และ นายฉัตรชัย สุขอนันต์ Festival Coordinator Chiang Mai Performing Arts Festival ณ ห้องประชุมสะบันงา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการแสดงศิลปกรรม/ศิลปะการแสดงทุกสาขา ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 เป็นต้นไปในพื้นที่รอบเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะเริ่มจัดกิจกรรมแรก คือ เทศกาลละครใบ้ ระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2566 ที่โกดังจริงใจมาร์เก็ต

Related posts