สรุปผลโครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี​คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการประชุมนำเสนอสรุปผลโครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยมี ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม วิทยากรโดย รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ , และ ผศ.ดร.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น , อ.ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ และ ผศ.ดร.ภูริทัต อินยา คณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายและสรุปผลให้แก่ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงผลการดำเนินงาน รวมถึงสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานที่สำคัญ ทำให้เกิดการนำเครื่องมือไปใช้ในวงกว้างและพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มช. ตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts