จิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)

เมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ จิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๔๑ ร่วมกับโรงพยาบาลกองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้แก่ คณะครู, บุคลากรโรงเรียน และนักเรียน จำนวน ๑๕๐ คน ณ หอประชุม ๑ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


สำหรับการฝึกอบรมมีการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการกู้ชีพเบื้องต้นหรือ CPR การใช้เครื่อง AED กรณีหัวใจหยุดเต้นและการให้ความช่วยเหลือกรณีที่มีอาหารติดหลอดลม (Choking) โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงกับหุ่นทดลอง ซึ่งโรงเรียนสันกำแพง เล็งเห็นว่าการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะมีประโยชน์ต่อสังคม หากประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าวและสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างทันการและถูกวิธี

Related posts