ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้”

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์แม่โจ้” เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของทุกๆท่าน ร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ผู้สร้างคุณูปการต่อองค์กรและต่อสังคม ได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี กล่าวขอบคุณและอวยพรแด่ผู้เกษียณอายุ พร้อมมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีซึ่งเกษียณอายุในปีนี้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี กล่าวรายงาน โอกาสเดียวกันนี้อธิการบดีได้มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุ ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุกล่าวแสดงความรู้สึก ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดของแต่ละหน่วยงานมาร่วมแสดงมุทิตาจิต อย่างอบอุ่น ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Related posts