การประชุมการจัดโครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าฯ

การประชุมการจัดโครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าฯ ครั้งที่ 7 โดยมี อ.ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์, ผศ.ดร.ภูริทัต อินยา, ผศ.ดร.วรัท วินิจ, ผศ.ดร.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น และ ดร.กอบลาภ จันทรศักดิ์ คณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน และบุคลากร

เพื่อให้มีกระบวนการประเมินและรับฟังเสียงของลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถพัฒนาให้เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ทำให้เกิดการนำเครื่องมือไปใช้ในวงกว้าง จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts