###ประธานสภาสภาอบจ.นครสวรรค์ เรียกสมาชิกเพื่อเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2566 ###

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2566 สภา อบจ.นครสวรรค์ เรียกประชุมสมาชิก อบจ.นครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2566 โดยมี นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ หอประชุมสภา อบจ.นครสวรรค์

ก่อนการประชุมสภาฯจะเริ่มขึ้น นายก อบจ.นครสวรรค์ ใช้โอกาสนี้พบปะพูดคุยกับ สมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ โดยกล่าวว่า “ช่วงนี้เป็นฤดูฝนแต่ฝนตกน้อย มีแค่บางพื้นที่เท่านั้นที่พอจะเก็บน้ำได้ ขอขอบคุณสจ.ถิรวุฒิ ฤทธิ์ฉ่ำ ที่ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยได้มีการสูบน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝน และกักเก็บน้ำในพื้นที่ได้จำนวน 5 บ่อแล้วซึ่งเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งในอนาคตได้ ”

นายก อบจ.กล่าวต่อว่า “สำหรับพื้นที่อื่น หากมีที่ไหน น้ำเริ่มมาแล้วสามารถแจ้งได้ทันที ทาง อบจ.นครสวรรค์ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง และเรื่องการเป่าบ่อน้ำบาดาลนั้นได้ดำเนินการในรอบใหม่ จำนวน 118 บ่อ และมีการเป่าล้างไปแล้ว จำนวน 704 บ่อ โดยหากที่ไหนที่มีการใช้งานมากกว่า 3 ปี ควรเป่าล้างใหม่ได้แล้ว และหากบ่อที่ไหนนั้นเกิน 5 ปีขึ้นไป ควรต้องดำเนินการเป่าล้างทุกปีอีกด้วย”

โดยหลังจากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม สำหรับเสนอสภาเพื่อลงมติ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 22 โครงการ

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ รวมจำนวน 23 รายการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ โดยดร.กัลย์ชพร รอดบำรุง ส.อบจ. อำเภอชุมแสง เขต 2 ได้เสนอกรณีซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่ภาวะพึ่งพิง ซึ่งกรณีที่อปท.ในพื้นที่ไม่มีบุคลากรหรืองบประมาณมีไม่เพียงพอจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่นั้น โดยกรณีนี้นายกอบจ.นครสวรรค์ได้ชี้แจงว่าทางอบจ.พร้อมที่จะเข้าไปดูแลและสามารถดำเนินการได้เลย
สมาชิกที่เข้าประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอขอผ่านสภา ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

Related posts