TDRI ฟังปัญหากัญชา

ทีมปฏิรูปกฎหมาย TDRI ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวบ้านป่วยจากกัญชาที่ ต.ท่าศาลา ได้กลิ่นกัญชาโชยมา นำปัญหาเสนอและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายถึงคุณสมบัติผู้ปลูกกัญชา เพื่อการค้า ควบคุมพื้นที่ปลูกด้วย หากพบข้อมูลพื้นที่ทั่วประเทศ แล้วไม่มีการแก้ไข ส่งให้สื่อมวลชนนำเสนอปัญหา

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 26 ก.ย.2566 ที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI (ทีมปฏิรูปกฎหมาย TDRI) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกับฟาร์มกัญชาที่อยู่กลางหมู่บ้าน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านที่ล้มป่วยจากการแพ้กลิ่นกัญชา จำนวนหลายราย และชาวบ้านต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ซึ่งวันนี้ ทีมปฏิรูปกฎหมาย TDRI ได้ลงพื้นที่พร้อมนายพจน์ สิงหราช รองนายก ทต.ท่าศาลา, นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัด ทต.และนายธวัชชัย กันทะวันนา ผอ.กองสาธารณสุ- ทต.ท่าศาลา

ทีมปฏิรูปกฎหมาย TDRI ได้สัมภาษณ์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดฟาร์มกัญชา ก็พบว่าได้กลิ่นกัญชาโชยมาจากฟาร์มดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ลานจอดรถในโรงแรม และชั้นสองของบ้านร้าง ที่ญาติๆของเจ้าของโรงแรมที่มีฟาร์มกัญชาตั้งอยู่ ได้ย้ายออกไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเพราะแพ้กัญชารุนแรง และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงจำนวนหลายรายก็แพ้กัญชาล้มป่วย เข้ารับการรักษาตัวหลายรายด้วย

โรงงานฟาร์มกัญชาที่อยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว แจ้ง ขออนุญาตกับทาง ทต.ท่าศาลา ว่า ขอสร้างอาคารสำนักงานเท่านั้น ซึ่ง ทต.ท่าศาลาไม่ได้อนุญาตให้ปลูกและแปรรูปกัญชา แต่วันนี้ ทีมปฏิรูปกฎหมาย TDRI ลงพื้นที่ดังกล่าว ยืนยัน ได้กลิ่นกัญชาโชยมาอยู่

ผู้สื่อข่าวสอบถามนายธวัชชัย กันทะวันนา ผอ.กองสาธารณสุข ทต.ท่าศาลา เรื่องที่ฟาร์มกัญชาแจ้งขออนุญาตไปที่ ทต.ท่าศาลา แล้วไม่อนุญาต ทางฟาร์ม ได้เสนอขอแปรรูปกัญชาไปที่ สาธารณสุขจังหวัด มีผลแจ้งกลับมาที่ ทต.ท่าศาลา หรือยัง ว่า ให้อนุญาตหรือไม่ให้อนุญาต หรือยัะง ได้รับคำตอบ ว่า ยังไม่มีการแจ้งมา เรื่องยังเงียบอยู่

อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมปฏิรูปกฎหมาย TDRI ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกกัญชาในประเทศไทย ประสานกับ ทต.ท่าศาลา แจ้งว่า สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัย แห่งชาติ (วช. ให้ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการ “การกำหนดแนวทางกำกับดูแลเรื่องคุณสมบัติผู้ขออนุญาตเพาะปลูก การกำหนดพื้นที่การปลูกและการจำหน่ายกัญชาในประเทศไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3
ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา ความสำคัญ ประโยชน์และผลกระทบของกัญชาที่เกิดขึ้นในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพประชาชน 2) เพื่อศึกษา ประเด็นด้านกฎหมายของไทยในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมกัญชาในประเทศ ทั้งในประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของเกษตรกรรายย่อยและการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อปลูกกัญชาเพื่อการค้าขาย การควบคุมสถานที่ปลูกและสถานที่จำหน่ายกัญชา รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมาย และ 3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง แก้ไขกฎหมายในประเด็นคุณสมบัติของเกษตรกรรายย่อยและการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อปลูกกัญชาเพื่อการค้า ขาย การควบคุมพื้นที่ปลูกและการจำหน่ายกัญชา

ทีมปฏิรูปฯได้ขอสัมภาษณ์ จนท.ทต.ท่าศาลา และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากฟาร์มกัญกัญชาในเมือง ในช่วง วันที่ 27-28 ก.ย.66 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทีมวิจัยในการจัดทำผลการศึกษาเพื่อวิเคราะห์และทบทวนปัญหาอุปสรรคในมิติต่างๆ ทั้งด้านกฎหมาย และมิใช่กฎหมายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมกัญชาของประเทศ และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงปัญหาต่างๆ ให้เหมาะสมกับประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวสอบถามทีมปฏิรูปกฎหมาย TDRI ว่า การรวบรวมปัญหาดังกล่าวแล้วนั้นขอเผยแพร่ข่าวสารได้หรือไม่ ทางทีมปฏิรูปฯ แจ้งว่า นำเผยแพร่ได้ และทีมปฏิรูปกฎหมาย TDRI เอง เมื่อเก็บข้อมูลจากทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แล้วหากพบปัญหา ก็จะนำปัญหาลงเผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่อไปด้วยเช่นกัน.

Related posts