###ม.ราชภัฏนครสวรรค์ MOU กับวิทยาลัยพยาบาลฯ สปร. จัดการศึกษาร่วมกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 4###

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏฯและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการจัดการศึกษาร่วมกันของทั้ง 2 สถาบัน ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสืบ โสโสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มร.นว. และนางชุติมา บูรณธณิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ร่วมลงนาม และมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ของทั้ง 2 สถาบัน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือเพื่อสร้างความร่วมมือการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ

(Interprofessional Education: IPE) และเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี และในปีนี้ มีจำนวนนักศึกษาจากวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 190 คน นอกจากนี้ผู้บริหารของทั้ง 2 สถาบัน ยังร่วมพูดคุยหารือการจัดทำหลักสูตรอื่น ๆ ร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

Related posts