###พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2566###

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดเผยว่า พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี คณะผู้บริหาร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยนับตั้งแต่ปี 2561-2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งสิ้น 134 โครงการ ในพื้นที่ 1027 หมู่บ้าน ของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี

โดยองคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุป “การดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น” พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ อาทิ การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนคณะแต่ละคณะ และรับฟัง “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยมีการนำเสนอ 2 กลุ่ม คือ 1.น้ำอ้อยหวาน ณ ไร้สรรเกษตร 2.ตามรอยพ่อที่บ่อดินขาว

ต่อมาได้เข้าพบผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและได้เยี่ยมชมห้องทำงานของนักศึกษา

จากนั้นในช่วงบ่าย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางลงตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้ร่วมพูดคุยกับประชาชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง 5 โครงการฯ อาทิ
1. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (University as a Marketplace) (ผลิตภัณฑ์มะนาวแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวงปลายคอมมูนิตี้) และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (ชุมชนต้นแบบตำบลป่าอ้อ : ตลาดลานร่วมสัก และผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง)
2. ด้านสังคม ได้แก่ โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน ตำบลวังน้ำลัด)

3. ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน (ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์)
4. ด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา (โรงเรียนต้นแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม)

 

Related posts