SUN เดินหน้าส่งเสริมความยั่งยืนทางด้านสาธารณสุข “Good health and Well-being”

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้า “KC” นำผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน ตรา KC ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สัตวแพทยศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 และพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 โดยมีศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของสหประชาชาติ (United Nations) การสนับสนุนและส่งเสริมทางการแพทย์ ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่ดีและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพที่ดี และบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย บริษัทจึงได้จัดโครงการในการสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเข้าถึงการรักษา สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน และสร้างสังคมที่ดีร่วมกันต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงาน นายองอาจ กิตติคุณชัย ได้เป็นผู้แทนบริษัท รับมอบเกียรติบัตร จากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts