อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนการสอนในรูปแบบ Team-based Learning” ครั้งที่ 1

รศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยาย ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนการสอนในรูปแบบ Team-based Learning” ครั้งที่ 1

โดยมี ผศ.นพ.คมสันต์ วรรณไสย , ผศ.ดร.วิยะดา แดนไกล อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา และ รศ.ดร.พรสิริ พิจการ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา TBL และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning Skill Development) สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ. 2566 จัดโดยหน่วยบริหารหลักสูตร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts