การเปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติกส์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่ประยุกต์ใช้การบริการบอกตำแหน่ง ” อยู่ไหน 3 มิติ” (Wheel-B)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด การแถลงข่าว การเปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติกส์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่ประยุกต์ใช้การบริการบอกตำแหน่ง ” อยู่ไหน 3 มิติ” (Wheel-B)

พร้อมกล่าวถึง นโยบายของคณะแพทยศาสตร์ มช. ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวถึงนวัตกรรม Wheel-B คืออะไร มีความสำคัญต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างไร , รศ.ดร. พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. , รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และ คุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวถึง นวัตกรรม Wheel-B : กระบวนการในการพัฒนา การทำงาน และทิศทางในอนาคต เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

รายละเอียดข่าว :
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts