โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “​ Non-Technical Skills ” สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “​ Non-Technical Skills ” สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566

โดยมีวิทยากร นำโดย ผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา , รศ.ดร.พญ.จิราภรณ์ โกรานา , ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี , ผศ.พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์, อ.พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์ และทีมผู้ช่วยวิทยากรจากฝ่ายการพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO : Moderninzed workforce เพื่อการพัฒนาทักษะรอบด้าน กระบวนการคิด, การสื่อสารและทักษะทางสังคมที่ใช้ร่วมกับTechnical skill ของบุคคลากร อันส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566​ ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัด ชั้น 1 อาคาร 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : ศูนย์มีดี ( Me:DHRI )
: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts