#สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือการทำข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กับ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เลขาสมาคมฯ ผู้ฝึกสอนนักกีฬา เข้าร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาทักษะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีกีฬาคาราเต้ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อเด็ก เยาวชน และนักกีฬาอาชีพ ตลอดจนผู้ที่สนใจกีฬาคาราเต้ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม รวมทั้งการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรับรอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Related posts