#ประชุมทบทวนมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของกองการเจ้าหน้าที่ สำหรับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมทบทวนมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของกองการเจ้าหน้าที่ สำหรับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร คณบดี 3 คณะ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565

Related posts