#ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ถวายการต้อนรับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค ๕ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบใบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ แก่พระภิกษุ – สามเณรใยเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ถวายการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

Related posts