#ต้อนรับผู้บริหารจาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) . .

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียง ให้การต้อนรับ นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้อำนวยการสร้างสรรค์เนื้อหา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) และคณะฯ ในโอกาสที่ร่วมหารือโครงการความร่วมมือ “From Research to Soft Power” มีแนวคิดเพื่อการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมจากฐานงานวิจัย ที่ถูกพัฒนาและนำเสนอผ่านสื่อในรูปแบบสารคดี ละคร คุณภาพสูง ที่ถูกผลิตและเผยแพร่จริงในระดับสาธารณะ

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศ และนำไปสู่การสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแบบพหุวัฒนธรรม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565

Related posts