#กองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ประเสริฐ กัณฑ์ศรีเวียง ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
ด้วยงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงามที่ชาวเชียงใหม่ และชาวล้านนาปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่อดีต ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่หลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

โดยเฉพาะภาคบริการและการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมาก หลังจากภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการในการท่องเที่ยวและการเดินทาง เทศบาลนครเชียงใหม่จึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำประเพณีท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมา ให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีองค์กร เครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี ๑๕๖๕ ขึ้น ภายใต้แนวคิด “เล่าขานตำนานศุภกาลดิถี สะหลีปี๋ใหม่เมือง ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” โดยงานฯได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ที่จะถึงนี้

Related posts