#น้องมุกสาวเผ่าประกาเกอะญอนักศึกษาคณะแพทย์ มช. คว้าต่ำแหน่งธิดาดอยปี 65

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น.ที่ลานกิจกรรมหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์ การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2565 รอบตัดสิน ในงานมนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เชียงใหม่

โดยมีนางวิภาวัลย์ วรพุทธิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตที่ดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงสืบไป ส่วนการประกวดธิดา ดอยในรอบตัดสินผลปรากฏว่า หมายเลข 30 นางสาววรางคณา ระวังงาน น้องมุก สาวชนเผ่าประกาเกอะญอ นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าต่ำแหน่ง ธิดาดอยไปครอง ซึ่งเป็นหมายเลขเดียวกับนางสาวเชียงใหม่ รองอันดับ 1 หมายเลข 22 นางสาว ปุณณิกานต์ พนาวัลย์คีรี ชนเผ่ากระเหรี่ยง รองอันดับ 2 หมายเลข 23 นางสาวน้ำพลอย มัศยาวงศ์ ชนเผ่าลีซู รองอันดับ 3 หมายเลข 13 นางสาวขวัญใหม่ เริงไม ชนเผ่าม้ง และรองอันดับ 4 หมายเลข 16 นางสาว ประภัสสรา แซ่เฉิ่น ชนเผ่าลีซู

Related posts