#วิทยาลัยนานาชาติ ทำบันทึกข้อตกลง กับวัดมหาวันลำพูน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. พระครูบาประกอบบุญ สิริญาโณ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้ทำบันทึกข้อตกลง กับวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ ต่ำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามร่วมกัน

เพื่อจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม สำหรับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่สมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ให้มีสมรรถนะในการปรับตัวและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ 20 ปี

ตามความต้องการด้านอาชีพของผู้เรียน รวมทั้งตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีการเชื่อมต่อภายในสถาบันอุดมศึกษา การลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการบริการตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษา

Related posts