#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช.

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน / พนักงานมหาวิทยาลัย ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ดังรายนามต่อไปนี้ …

– ศาสตราจารย์ ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

-ศาสตราจารย์ พญ.อรวรรณ เลาห์เรณู
อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์

-ศาสตราจารย์ นพ.สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา

-ศาสตราจารย์ พญ.นันทนา กสิตานนท์
อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์

-ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรมณีย์ ชัยวาฤทธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์

– ศาสตราจารย์ ดร.พญ.สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร
อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา

-ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภารดี คุณาวิศรุต
อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

– ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) แพทย์หญิง อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
อาจารย์ประจำภาควิชารังสีรักษา

– ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศิริจิต สุทธจิตต์
อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์

โดยเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ประจำปี 2564
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts