#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ
ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2564

– ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู
อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์
รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2564
อาจารย์ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

– ศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์
รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2564
นักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

– พว.กมรวรรณ หงส์ลดารมภ์
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2564
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านการบริหาร

– พว.อุไรวรรณ วงศ์สวัสดิ์
งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2564
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านบริการ (วิชาชีพเฉพาะ)

โดยเข้ารับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2564
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts