#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมชัย สมัยสุต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณสมชัย สมัยสุต
รองประธานอนุกรรมการระดมทุนเพื่อพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Related posts