#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ Professor Masaaki Tokuda, MD, PhD.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
Professor Masaaki Tokuda, MD, PhD.

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Related posts