#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร “ยุวชนอาสานำเที่ยว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ประจำปี 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดอบรม “ยุวชนอาสานำเที่ยว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ประจำปี 2565 เพื่อเปิดประสบการณ์การนำเที่ยวแก่เยาวชนและผู้สูงอายุในชุมชน ให้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนได้

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ติดอันดับต้นๆ ในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ และเกิดขยายตัวด้านการท่องเที่ยวขึ้นอย่างรวดเร็ว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรม “ยุวชนอาสานำเที่ยว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ขึ้นมา เพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพให้เยาวชน ผู้สูงอายุในชุมชน และผู้ที่มีความสนใจแต่ยังขาดความรู้ในด้านการท่องเที่ยว ได้เข้ามาฝึกอบรมและเรียนรู้ โดยเริ่มต้นนำร่องในพื้นที่บริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดรับสมัคร “ยุวชนอาสานำเที่ยว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ประจำปี 2565 จำนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 อายุ 15 – 25 ปี จำนวน 30 คน และกลุ่มที่ 2 อายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 10 คน โดยอบรมหลักสูตรก่อนปฏิบัติงาน วันที่ 31 มกราคม 2565 และเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 2565 (เฉพาะวันศุกร์, เสาร์ และนักขัตฤกษ์) ซึ่งผู้ที่สนใจต้องมีเป็นผู้ที่มีใจรักและสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการได้ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด ไม่เคยต้องโทษ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน สำหรับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเป็นยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น พร้อมค่าตอบแทน หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนอาสานำเที่ยว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ประจำปี 2565 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 มกราคม 2565 สมัครได้ที่ โทร. 062-9429954


เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SHA Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ ซึ่งมีมาตราการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าใช้บริการ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 053-999000 หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari, LineOA : @nightsafari, Tiktok และ IG : chiangmainightsafariari

Related posts