#เสวนาปัญหาสุขภาพ

อบจ. นครสวรรค์ ร่วม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ กรมควบคุมโรค, ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กรมอนามัย และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ จัดเสวนา ปัญหาสุขภาพ 5 โรคสำคัญ กับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์, ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์, ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์, ภาคีเครือข่าย และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

โดยใช้วิธีการประชุมผ่านทางระบบ Zoom Meeting และระบบออนไลน์ ผ่านเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อลดความแออัด ตามมาตรการป้องการโรคไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมในงานมีการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายสนับสนุนและเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ของ อบจ. ร่วมกับเทศบาล, อบต., รพ. และ รพ.สต.” โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ที่มาของแผนขับเคลื่อนตามนโยบายแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายด้วยกลไกงบกองทุนท้องถิ่น” โดย นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์

ต่อด้วยเวทีเสวนา หัวข้อ “ข้อมูลทางวิชาการ ปัญหาสุขภาพที่สำคัญและแนวทางแก้ไข” เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพ 5 โรค ประกอบด้วย โรค Covid-19, สุขภาพสตรี และหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง, สุขภาพเด็กปฐมวัย 0-6 ปี (มหัศจรรย์ 1,000+), วัณโรค และโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นพ.ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์, นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์, พญ.ศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์, ดร.ดุษฎี นรศาศวัต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สคร.3 นครสวรรค์, นพ.พิสุทธิ์ ชื่นจงกลกุล นายแพทย์ชำนาญการ สคร. 3 นครสวรรค์

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการป้องกันควบคุมโรค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามแนวทางสุขอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้


////

Related posts