กรมสุขภาพจิต เพิ่มเครือข่ายดูแลจิตใจบุคลากร-นิสิตในสถานศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มอบโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 MOU ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

31 พฤษภาคม 2567 กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลจิตใจสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพจิตทางการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดย นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนาม และ นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้แทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นพยานการลงนาม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า บุคลากรทางการศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนดูแลจิตใจเยาวชน ภายใต้ความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจ โดยกรมสุขภาพจิตมุ่งสร้างและขยายเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนิสิตในสถานศึกษาทุกแห่ง ให้ครบทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ด้วยความร่วมมือการเป็นเครือข่ายร่วมกันจะเสริมให้เยาวชนได้รับการช่วยเหลือด้านจิตใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่า ปัจจุบันวัยรุ่นและเยาวชน ช่วงอายุ 15-24 ปี มีความเครียดในระดับสูงขึ้น และมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเพิ่มขึ้นได้ตลอดในช่วงวัยรุ่นและสูงสุดในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น การดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทีมสุขภาพจิต ทีมสาธารณสุข และทีมบุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานร่วมกันได้ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลจิตใจสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพจิตทางการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา นิสิต ในการดูแลด้านสุขภาพจิต ทักษะการจัดกิจกรรมและทักษะชีวิตที่จำเป็น 2.ให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัยในเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 3.ให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานด้านความรอบรู้และส่งเสริมสุขภาพด้านสุขภาพจิต รวมถึงหากพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการส่งต่ออย่างทันท่วงที

 

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณกรมสุขภาพจิตโดยโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เป็นอย่างสูงที่เห็นถึงความสำคัญในการดูแลด้านสุขภาพจิตของนิสิตรวมถึงบุคลากรและคณาจารย์ผู้มีหน้าที่ดูแลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้มีศักยภาพทักษะในการดูแลสุขภาพจิต พร้อมเข้าใจ เข้าถึง และช่วยเหลือเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

Related posts