มร.ชม. MOU ร่วมกับ สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากีฬาเชียร์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร นายกสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารสหพันธ์กีฬาเชียร์นานาชาติ โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติลงนามเป็นพยานฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล พร้อมด้วย คุณธราธร พิไลวรเพชร กรรมการบริหารสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย ลงนามเป็นพยานฝ่ายสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว โดยมีประธานฝ่ายกีฬาเชียร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันแดนซ์โซนเชียงใหม่ เลขาธิการฝ่ายกีฬาเชียร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกกีฬาเชียร์จังหวัดเชียงใหม่ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬาเชียร์ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนเผยแพร่กีฬาเชียร์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในส่วนของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการจัดการแข่งขันกีฬาเชียร์ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยกีฬาเชียร์ พร้อมทั้งร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านกีฬาเชียร์ ให้มีมาตรฐานปลอดภัยต่อเด็ก เยาวชน นักกีฬาอาชีพ และผู้สนใจ จึงจัดพิธีลงนามขึ้นเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจของทั้งสองฝ่าย ภายหลังจากได้ร่วมหารือความร่วมมือระหว่างสององค์กรเมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

 

Related posts