###นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นแรก “รุ่นเทพประทาน” รับประกาศบัตรจบหลักสูตร###

เมื่อเวลา 11.30 น วันเสาร์ที่27 มกราคม 2567 มีพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์
กำหนดการเริ่มจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ลงทะเบียน


จากนั้นเวลา 12.30 น. – ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซักซ้อมพิธีรับ. เวลา 13.00 น. คณาจารย์ประจำหลักสูตรแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
เวลา 13.45 น. -พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จำนวน 5 รูป ประจำอาสนะพิธี. ต่อด้วยเวลา 14.00 น. -พระธรรมวชิรธีรคุณ,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ ประธานในพิธี ถึงห้องประชุม โดยประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ตามด้วย รศ.ดร.ธานี เกสทอง ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ถวายเครื่องสักการะ ต่อด้วยพระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี ผู้แทนบัณฑิต ถวายสักการะ
พระมหาไฮ้ ธมมเมธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ กล่าวถวายรายงานดร. ภาราดร แก้วบุตรดี ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

จากนั้นอ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรตามลำดับ. โดย พระธรรมวชิรธีรคุณรศ.ดร. รองอธิการบดีฯ มอบประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา)
ต่อด้วย พระธรรมาชิรธีรคุณ,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ ประธานในพิธี ให้โอวาท ผู้บริหาร คณาจารย์ ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์
และ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ อนุโมทนาต่ออจากนั้น มีการบันทึกภาพหมู่ เป็นอันเสร็จพิธี และทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Related posts