เฝ้ารับและส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ พระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 44 และทรงเปิดอาคาร “ทูลกระหม่อมแก้ว” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

โดยมี นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับและส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

Related posts