###สโมสรไลออนส์สี่แคว จัดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน ###

ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 วันแรกของการอบรม วันที่ 2 ธันวาคม2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน ในการนี้ไลออนส์ศุภานัน มากกมลธรรม ประธานฝ่ายการจัดอบรม ประธานฝ่ายGLT (Global Leader Team) สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์กล่าวรายงานวัตุประสงค์ต่อไลออนชญาภา สุสมบูรณ์ นายกสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้นำของสมาชิกในเรื่องต่างๆเช่นการแต่งกายการเดินการยืนการนั่งการพูดในที่ชุมชน ทักษะการสื่อสารและ การรับประทานอาหารแบบยุโรป ( Sit down dinner) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 24 ราย ประกอบด้วยสมาชิกสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์จำนวน14 ราย สมาชิกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์จำนวน 1 ราย สมาชิกไลออนส์ปากนำ้โพจำนวน 2 ราย สมาชิกไลอินส์เมืองพระบางจำนวน 2 ราย บุคคลอื่นๆจำนวน 5 ราย 

โดยมีทีมวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสโมสรไลออนส์สากลภาค310 เอ 2 เป็นผู้ให้การอบรม จำนวน 3 รายและวิทยากรจากสโมสรไลออนส์ไมตรีจิต จำนวน 1 รายประกอบด้วย ไลออน อภิชัย ตระกูลสัน PDGไลออน พิราภรณ์ ตันตินันทตระกูล PDG ไลออน พญ. สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ PDG
และไลออนพรพิมล ศรวิไลวรรณ สโมสรไลออนส์ไมตรีจิต ผศ. ดารามาศ แก้วแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร เป็นผู้ดำเนินการเรื่องอาหารแบบยุโรปที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ
คณะผู้จัดการขอขอบคุณทีมวิทยากรผู้ทรงเกียรติและมีความสามารถในการถ่ายทอดอย่างยิ่ง ทำให้การบรรยายในวันนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนานและมีความสุข ได้รับคำชมจาก ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ทุกคนได้รับความรู้นำไปใช้ได้จริง


ขอบคุณศูนย์การเรียนรู้ภูทองที่จัดสถานที่บรรยากาศในการอบรมและอาหารคาวหวานทั้งเบรคอาหารกลางวันและดินเนอร์วันนี้ได้อร่อยมาก ขอบคุณอาจารย์ผู้จัดทำอาหารทุกท่านที่ทำให้ทุกคนมีความสุขในการรับประทาน ได้เรียนแบบมีความสุข ดื่มด่ำกับรสชาติอาหารและได้ปฎิบัติตัวในการอบรมแบบไม่เครียด ในนามของทีมผู้จัดการอบรมในครั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


#WeServe
#Togetherwecan
#ภูทองgoldenhill
#สโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์

Related posts