การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาภาคีเครือข่ายในชุมชนเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมาย สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่สุรา”

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาภาคีเครือข่ายในชุมชนเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมาย สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่สุรา”

โดยมี คุณพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 สามารถนำไปใช้ในการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายในชุมชน พร้อมทั้งได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ , โรงเรียนบ้านหัวริน และ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเรือนเพชร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร ( Me:DHRI )
: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts