ร่วมหารือกับคุณพริ้มแพรวพรรณ หวังศิริ General Manager Public Sector and Service Provider บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมหารือกับคุณพริ้มแพรวพรรณ หวังศิริ General Manager Public Sector and Service Provider บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)

พร้อมคณะ เรื่องระบบด้านสารสนเทศ ของคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts