พิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน ๔๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ กองบิน ๔๑ จัดพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ โดย นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ท่านเดิม ได้ครบวาระการบังคับบัญชาเป็นระยะเวลา ๒ ปี และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ประจำกรมข่าวทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ในการนี้ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒวรางกูร ได้ลงนามสมุดรับ – ส่งหน้าที่ พร้อมทั้งส่งมอบแฟ้มเอกสาร และธงประจำหน่วย ให้แก่ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ท่านใหม่ เพื่อส่งมอบการบังคับบัญชา ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

Related posts