มูลนิธิขาเทียมฯ จัดการประชุม Inter-hospital Prosthetics Conference

วันที่ 20 กันยายน 2566 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดประชุมวิชาการขาเทียมระหว่างโรงพยาบาล (Inter-Hospital Prosthetics Conference ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Online โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นประธานเปิดการประชุม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร กรรมการและอดีตเลขาธิการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารมูลนิธิฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จักกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์ประจำบ้านจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และบุคลากรมูลนิธิฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และมี Dr. Ahmad Tajuddin จากประเทศมาเลเซีย Mr. Axel Hass ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมันนี แพทย์ประจำบ้านจากคณะแพทยศาสตร์ Padjadjaran University ประเทศอินโดนีเชีย และบุคลากรศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 ร่วมประชุมผ่านระบบ Online

การประชุมครั้งนี้ มีนายแพทย์พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ดำเนินการประชุม และมีแพทย์ประจำบ้านจากคณะแพทยศาสตร์ Padjadjaran University ประเทศอินโดนีเชีย Dr. Ahmad Tajuddin จากประเทศมาเลเซีย แพทย์ประจำบ้านจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และแพทย์ประจำมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นผู้นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกับกรณีศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความเข้มแข็งทางวิชาการด้านขาเทียม รวมทั้งทักษะในการให้บริการขาเทียมแก่คนพิการที่มีมากขึ้นและปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น ช่วยสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ บริการวิชาการและวิจัยของมูลนิธิฯ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายการทำกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริมของโรงพยาบาลและคณะบุคคลทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

Related posts