กลุ่มส่งเสริมอาชีพ “Hello Butterfly “ ในส่วนงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ “Hello Butterfly “ ในส่วนงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.-ตำบลสันผีเสื้อ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ (The Best) ในกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2566 “

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”ประเภท รักษ์ดี ซึ่งจัดโดยธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกลุ่มฯจะเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

Related posts